O Cínovci

Cínovec se nalézá ve vrcholových partiích Krušných hor v nadmořské výšce zhruba 700– 870 m n.m. Je částí obce Dubí a administrativně pod ní spadá. Katastrální území Cínovec má rozlohu 11,15 km2.

Po dlouhém stoupání z Dubí údolím se strmými srázy po obou stranách se jako na dlani otevře pohled severním směrem na vrcholové partie hor a Cínovec. Při pohledu směrem k jihu Vás pohltí dechberoucí výhledy do české krajiny Podkrušnohoří a Českého středohoří, která nese stopy těžby i průmyslu. Oproti prudkému srázu na české straně překvapí při pohledu severním směrem na německou část hor mírné klesání.

Podobně jako na jiných místech Krušných hor, můžeme i na Cínovci a v jeho okolí sledovat pozůstatky po zajímavé historii, ve které se střídala období intenzivní těžby (těžební haldy, vodní příkopy, štoly) a přílivu obyvatel s obdobími odchodu obyvatel a opuštění krajiny (zaniklé obce, bývalá stavení). 

Podobně jako na jiných místech Krušných hor, můžeme i na Cínovci a v jeho okolí sledovat pozůstatky po zajímavé historii, ve které se střídala období intenzivní těžby (těžební haldy, vodní příkopy, štoly) a přílivu obyvatel s obdobími odchodu obyvatel a opuštění krajiny (zaniklé obce, bývalá stavení). 

Na dnešní podobu zdejší krajiny měla vliv nejenom těžba a poválečný odsun Němců, ale také poválečný vývoj, především zřízení ochranného pásma státních hranic a nešetrný vztah komunistického režimu k přírodě. Po roce 1989 určovala ráz Cínovce intenzivní přeshraniční nákladní doprava a přidružené jevy (odstavná parkoviště, prostituce, asijští prodejci). Dříve na Cínovci byly dva silniční hraniční přechody a stezka pro pěší a cyklisty. Po vstupu ČR do tzv. schengenského prostoru v roce 2007 se vliv polohy u hranic výrazně snížil, ale stále určuje některé rysy Cínovce, a to především v ekonomické oblasti.

Strategická poloha dnešního Cínovce a zásoby nerostného bohatství umožnily v minulosti růst počtu obyvatel i domů. Dnes na Cínovci žije trvale zhruba kolem sta obyvatel a je zde zhruba 168 objektů. Jak je patrné z nepoměru mezi počtem obyvatel a počtem domů, převážná část domů slouží k rekreaci.

Návštěvníci Cínovce z české strany přicházejí především kvůli rekreaci a sportovnímu vyžití.  Cínovec leží na trase Krušnohorské magistrály, značené trasy jsou v okolí celého Cínovce a na německé straně na ně navazuje hustá síť běžeckých tras v okolí Zinnwald-Georgenfeldu a Altenbergu. Návštěvníci z německé strany přijíždějí za nákupy (asijští prodejci, tabákové produkty, alkohol, benzínové pumpy), případně kvůli službám (restaurace, ubytování, kadeřnictví).

Cínovec je obklopen loukami a lesy, vřesovišti a rašeliništi. Přírodní bohatství v jeho okolí je chráněno českým státem i nadnárodními nástroji. Hned za Cínovcem začíná přírodní park Východní Krušné hory. Na katastru Cínovec jsou lokality soustavy NATURA 2000 – evropsky významná lokalita a ptačí oblast. Okolní mokřady a podmáčené oblasti jsou chráněny Ramsarskou úmluvou.

Více informací:
Parkování

V letním období nebývají s parkováním problémy. V zimním období používejte pouze vyhrazené plochy. Při parkování mimo vyhrazené plochy bráníte průjezdu techniky (pluh, fréza), můžete omezit vjezd záchranných složek (sanita, hasiči, policie) a často také bráníte vjezdu nebo výjezdu lidem, kteří zde žijí.

Počasí

Cínovec je na horách . Tomu odpovídá také počasí, které se může rychle změnit. Slunce na webkameře nezaručí o pět minut později slunce na místě. Na Cínovci je často hustá mlha, která je ideální pro milovníky dlouhého bloudění. Fouká zde často silný vítr a tvoří se rychle závěje a sněhové jazyky. I uklízené cesty mohou být během nečekaně krátké doby neprůjezdné.

Chcete bydlet na Cínovci?
  • Mějte na paměti, že země pod Cínovce je jako ementál (štoly, poddolovaná území, propady).
  • Zjistěte si možnost napojení na vodovod a  kanalizaci, jsou omezené.
  • Zjistěte, kde a jak probíhá zimní údržba, případně si připravte techniku nebo svaly.
  • Existují dva záměry těžby lithia (povrchová a hlubinná).